تنباکو شیرین و تند

تنباکو شیرین و تند

تنباکو در دو نوع در ایران معروف می باشد:

تنباکوی تند

به تنباکو هایی گفته میشود که از نظر نیکوتین، قند و روغن درصد آن از دیگر تنباکوها بیشتر است از جمله تنباکوی خوانسار، زرد طلایی گلپایگان (استان اصفهان) ، تنباکو ی برازجان در (استان فارس) که در این میان تنباکوی خوانسار بیشترین مصرف در ایران را دارد و تنباکوی زرد طلایی به دلیل ذایقه آن (تند بودنش) در بین کشور های عربی طرفدار بیشتری دارد و این محصول صادر میگردد. تنباکوی کردستان مهاباد به دلیل کشت کم در مناطق خودشان کشت و مصرف میگردد و جزء بهترین نوع تنباکو در ایران می باشد.

تنباکوی شیرین

تنباکوی ملایم می باشد که از نظر نیکوتین درصد آن پایین هست و در مناطق استان خراسان (ارداک) و در مناطق کاشان و اصفهان وجنوب ایران کشت میگردد.