تنباکو چیست؟

تنباکو چیست؟

توتون گیاهی هست که برگهای پهنی دارد که در اصل در آمریکا ی شمالی و جنوبی رشد می کرد و امروزه در سراسر جهان کشت می شود، به برگهای خشک و بریده شده گیاه توتون یا تنباکو می گویند. مصرف اصل این گیاه تدخین دود حاصل از سوزاندن برگهای خشک آن است دارای نیکوتین می باشد. این برگ با پیچیدن آن در کاغذ یا پیچیدن برگهای برش نخورده دور هم بصورت سیگار، برگ سیگار تولید می شود.